-->

04 September 2012

ULAMA SYAFI'IYYAH DALAM MEMPERJUANGKAN SUNNAH DAN MENGINGKARI BID'AH. (bag I)


Diantara para ulama yg mempunyai peran besar dan usaha yg mulia sejak awal abad ketiga hijriah dalam memperjuangkan dan menghidupkan Sunnah serta berdakwah kepadanya, mencela bid'ah dan mengingkarinya, adalah para ulama Syafi'iyyah yg setia mengikuti manhaj dan madzhab Imam asy-Syafi'i Rahimahulloh dalam masalah aqidah

dan fiqih. Mereka adalah para ulama besar dan karismatik dan tentunya bertalaqqi dan bersanad.

Berikut diantara nama ulama Syafi'iyyah dan karya tulis mereka tentang Sunnah, Aqidah :1]. Imam Abu Bakr al-Humaidi rahimahulloh (wafat 219H), beliau mempunyai kitab tetang aqidah yg berjudul ( Ushuulus Sunnah ), kitab ini telah tercetak.


2]. Imam Abdul Aziz al-Kinani rahimahulloh (wafat 240H), beliau mempunyai kitab yg berjudul ( Ilhaidatu Wal 'Itidzaru Firroddi 'Alaa Man qola Bikholqil Qur'an ), beliau tulis sebagai bantahan terhadap orang yg mengatakan al-Qur'an adalah makhluk. Kitab ini telah tercetak.


3]. Imam Isma'il bin Yahya al-Muzani rahimahulloh (wafat 264H). Beliau menulis kitab tentang aqidah yg berjudul ( Syarhus Sunnah ), kitab ini telah dicetak.


4]. Imam Utsman bin Sa'id ad-Darimi rahimahulloh (wafat 282H). Beliau mempunyai dua kitab yg sangat bagus dan bermanfaat tentang Sunnah dan bantahan terhadap Ahlul bid'ah (lihat komentar Ibnul Qoyyim rahimahullah dalam Ijtima' al-Juyusy al-Islamiyyah, hlm.231), dg judul ( Arroddu 'Alaal Jahmiyyah ) dan ( Annaqdhu 'Alaa Bisyril Mirriisiyl Jahmiy ), keduanya telah tercetak.


5]. Imam Muhammad bin Nashr al-Marwazi rahimahulloh (wafat 294H). Beliau mempunyai kitab yg berjudul ( as-Sunnah ), yg mengupas tentang kedudukan Sunnah dan kewajiban mengikutinya serta bantahan terhadap orang-orang yg mengingkarinya. Kitab ini telah dicetak.


6]. Imam Abul Abbas Ibnu Suraij rahimahulloh (wafat 308H). Beliau menulis kitab tentang Sunnah, sebagai jawaban atas pertanyaan tentang sifat Alloh. Dalam kitab itu beliau menjelaskan madzhab salaf dalam tauhid asma' wa sifat dan yg berkaitan dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jama'ah.


7]. Imam Ibnu Khuzaimah rahimahulloh (wafat 311H). Beliau menulis kitab tentang sunnah dan tauhid yg berjudul ( At-Tauhidu Wa Itsbatu Shifatir Robbi 'Azza wa Jalla ), telah dicetak.


8]. Imam Abul Hasan al-Busyanji rahimahulloh (wafat 347H). Beliau menulis kitab tetang tauhid yg berjudul

( At-Tauhidu Warraddu 'Alaa Man Kholafas Sunnah ).

Lihat at-Tahbir karangan as-Sam'ani, 1/254 dan Tarikh Tadwin al-Aqidah as-Salafiyyah, hlm. 98.


9]. Imam Abul 'Ala' al-Muharibi rahimahulloh (wafat 359H). Al-Khothib al-Bagdadi rahimahulloh berkata tentangnya : " Beliau mempunyai karangan tentang bantahan terhadap Qadariyyah, Jahmiyyah, Rafidhoh, dan lainnya."


Lihat Tarikh Bagdad, 13/276. Lihaj juga al-Anshab karangan as-Sam'ani, 5/207, dan Tarikh Tadwin al-Aqidah as-Salafiyyah, hlm.101.


10]. Imam Abu Bakr al-Ajurri rahimahulloh (wafat 360H). Dalam kitabnya beliau mengupas tentang permasalahan aqhdah Islamiyyah yg sesuai manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dan bantahan terhadap sakte-sakte yg menyelìsihi Ahlus Sunnah. Kitabnya berjudul ( As-Sari'ah ), telah dicetak.


11]. Imam Abu Bakr al-Isma'ili rahimahulloh (wafat 377H). Beliau mempunyai kitab yg bagus tentang Sunnah yg berjudul ( I'tiqodu Ahlis Sunnah ), telah dicetak.


12]. Imam Abul Hasan al-Malathi rahimahulloh (wafat 377H). Beliau mempunyai kitab yg membahas tentang pemikirinan dan ideologi sesat sebagai bantahan terhadap Ahlul Hawa wal Bid'ah dengan judul ( at-Tanbiihu Warraddu 'Alaa Ahlil Hawa'i wal Bida' ), kitab ini telah dicetak.


13]. Imam Abul Qosim al-Lalaka'i (wafat 418H). Beliau mengarang sebuah kitab tentang aqidah Ahlus Sunnah dengan judul ( Syarhu Ushuli I'tiqodi Ahlis Sunnah Wal Jama'ah ), kitab ini telah tercetak.


14]. Imam Abu Utsman ash-Shobuni rahimahulloh (wafat 449H). Beliau memiliki kitab tentang Sunnah dan Aqidah ahlul hadits dengan judul ( 'Aqiidatus Salafi Ashhabil Hadits ), kitab ini telah dicetak.


15]. Imam Abul Qosim az-Zanjani rahimahulloh (wafat 471H). Beliau mempunyah syarah tentang sunnah dan aqidah. Didalamnya terdapat bantahan terhadap Ahlul Bid'ah dari Ahlul Kalam, Rafidhoh, Khawarij, Jahmiyyah, dan lain-lain.


16]. Imam Abu muzhoffar as-Sam'ani rahimahulloh (wafat 489H), beliau mempunyai kitap tentang Sunnah dan pembelaan terhadap Ahlus sunnah dengan judul ( Al Intisharu Li Ashhabil Hadits ).17]. Imam Abul Fath Nashr al-Baqdisi rahimahulloh (wafat 490H). Beliau mempunyai kitab tentang sunnah dengan judul ( Al Hujjatu 'Alaa Tarikil Mahajjah ), beliau menukil dalil-dalil dari al-Qur'an wa Sunnah serta perkataan para ulama salaf untk mengikuti sunnah serta celaan terhadap ilmu kalam dan pemujanya. Kitab ini telah dicetak.


18]. Imam Abul Hasan al-Karji Rahimahulloh (wafat 532H). Beliau mempunyai kitab dengan judul ( Alfushulu fiil Ushuli 'Anil A'atil Fuhuuli Ilzaaman Lidzawiil Bada'i wal Fudhuuli ).


Dalam kitab ini beliau menukil dari 12 imam ahlus Sunnah. Dalam kitab ini beliau memcela orang-orang yg membedakan antara masalah aqidah dan fiqih dalam mengikuti para ulama madzhab, karena ulama madzhab tidak membedakan antara keduanya. Beliau berkata: " Barangsiapa yg mengatakan : " Saya bermadzhab Safi'i dan beraqidah Asy'Ari, maka ini adalah dua perkara yg kontroversial, sebab tidak pernah Imam Syafi'i beraqidah Asy'ari."


Lihat juga di Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, 4/175-177.

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.